Přeskočit na hlavní obsah

Služby advokátní kanceláře

  Občanské právo

Rodinné právo

 • úprava poměrů k nezletilým dětem (péče a styk s nezletilými dětmi)
 • řízení ve věcech výživného nezletilých i zletilých dětí, jeho zvýšení a snížení
 • zastupování v řízení o rozvod manželství (sporný i nesporný rozvod), příprava dokumentů pro řízení o rozvod
 • vypořádání společného jmění manželů – sepis dohody o zrušení a vypořádání SJM, sepis žaloby na vypořádání zaniklého SJM k soudu, zastupování v soudním řízení o vypořádání SJM
 • řízení o popření otcovství a určení otcovství

Věcná práva

 • vlastnické právo – zajištění převodu vlastnického práva k movité i nemovité věci – koupí, darem 
 • ochrana vlastnictví
 • zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví – sepis dohody, žaloby k soudu
 • věcná břemena, služebnosti – např. zajištění zřízení služebnosti doživotního užívání darované nemovitosti, služebnost cesty, vjezdu, průchodu a průjezdu
 • zástavní právo, právo stavby 
 • příprava návrhů na vklad smluv do katastru nemovitostí

Závazkové vztahy

 • kupní smlouvy
 • darovací smlouvy
 • smlouvy o dílo
 • smlouvy o spolupráci
 • smlouvy o zprostředkování
 • smlouva o zápůjčce
 • nájemní smlouvy
 • pachtovní smlouvy

Další práva

 • náhrada škody a nemajetkové újmy - uplatnění nároků u soudu
 • zajišťovací instituty (zástavní smlouvy, směnky)
 • dědické řízení (zastupování dědiců v dědickém řízení i sporech z dědického řízení)
 • poradenství pro společenství vlastníků jednotek 
 • vymáhání nároků ze závazkových vztahů mezi podnikateli, i spotřebitelských vztahů včetně zastupování před soudy
 • kompletní poradenství při prodeji nebo koupi nemovitostí - sepis smlouvy kupní, smlouvy o budoucí kupní smlouvě, včetně úschovy finančních prostředků a listin
 • kontrola a připomínkování dokumentů, které byly klientům předloženy k podpisu
 • ověření podpisů pro klienty na připravených smlouvách

 Obchodní právo

 • zakládání obchodních společností, změny v obchodních společnostech, zrušení obchodních společností (příprava podkladů pro valnou hromadu a další orgány)
 • kompletní právní servis pro právnické i fyzické osoby při jejich podnikání - pracovní smlouvy, smlouvy o výkonu funkce, smlouvy kupní, smlouvy o dílo, atd.
 • poskytování právního poradenství pro družstva a SVJ, příprava podkladů pro jednání orgánů družstva a SVJ
 • poskytování právních stanovisek pro řešení konkrétních situací a příprava potřebné dokumentace

Pracovní právo

 • pracovněprávní vztahy, právní poradenství zaměstnancům i zaměstnavatelům
 • vznik, změna a zánik pracovního poměru
 • náhrada škody z pracovněprávních vztahů, nemoci z povolání

Trestní právo

 • obhajoba ve všech stádiích trestního řízení – před Policii ČR, soudem
 • uplatňování a vymáhání nároků poškozených
 • zastupování mladistvých v trestním řízení
 • vazba

Správní právo

 • právní poradenství pro obce, sepis smluvní dokumentace pro obec či obchodní společnosti, ve kterých obec vystupuje jako jediný společník
 • katastr nemovitostí – zastupování při změně obnovy katastrálního operátu, posuzování možnosti zastavitelnosti pozemku

 Právo duševního vlastnictví

 • Rešerše a příprava přihlášek ochranných známek
 • Příprava rešerší a hodnocení zápisné způsobilosti přihlašovaného označení  
 • Správa a monitoring zapsaných průmyslových práv klienta, jejich udržování
 • Zastupování v řízeních o ochranných známkách (řízení o zápisu, sporná řízení – námitková, o prohlášení neplatnosti známky, atd.) před Úřadem průmyslového vlastnictví ČR, SR, EU IPO, WIPO
 • Příprava smluvní dokumentace, zejména smluv o převodu práv duševního vlastnictví, licenčních smluv atd.
 • Zastupování v řízeních před soudem ve věcech práv z duševního vlastnictví, zejména spory z ochranných známek, patentů, užitných vzorů, průmyslových vzorů, nekalá soutěž, zastupování v doménových sporech, atd.